Thai menu (ไทย) ➔

Thai menu for immigration consulting:

แผนกวีซ่า ของพิโร ยังให้บริการคนไทย ในการย้ายถิ่นฐาน หรือขอวีซ่า เยี่ยมเยียน ไปประเทศในกลุ่มยุ โรป ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา

ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าเยี่ยมเยียน วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าติดตามคู่สมรส, บริการอื่นๆ เช่น แปลเอกสาร ประทับตรากระทรวงการต่างประเทศ และ สถานทูต ดำเนินการด้านอื่นๆ เช่น ทำหนังสือเดินทาง ประกันการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน

นอกจากนี้ เรายังมีสถาบันสอนภาษาเดนมาร์ก ในกรุงเทพฯ เปิดชั้นเรียน ภาษาเดนมาร์กเบื้องต้น ทุกอาทิตย์ และ ชั้นเรียนพิเศษ สำหรับผู้ต้องการสอบ อิมมิเกรชั่น

Print Friendly, PDF & Email