Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser og konsulentaftale

De generelle betingelser for alt samarbejde og al samhandel, herunder udførte ydelser som tjenester, services, konsulentarbejde og rådgivningsforløb, (i det følgende kaldet: konsulentaftalen) med Bureau Kronberg / Slagelse Media, også benævnt under produktnavne som Consular Services Asia™, MitVisum.dk™, BlackWriters™ og Slagelse Media™, (i det følgende kaldet: Bureauet) er beskrevet i nedenstående afsnit, som klienten (i det følgende kaldet: kunden) enten skal underskrive eller bekræfte elektronisk.

Kunder, der køber ydelser af mindre omfang, behøver ikke at underskrive konsulentaftalen herunder den eventuelle aftale om at overføre relevante personoplysninger til usikre tredjelande [typisk Thailand], som er nødvendig for, at vi kan overholde vores del af aftalen.

De vil normalt modtage aftalen i den indledende email-korrespondance som vedhæftet pdf-fil, eller også vil de modtage et link i e-mailen med enten tilbuddet eller fakturaen, hvor der opkræves forudbetaling.

 1. Konsulentaftalen gælder mellem Bureauet og kunden, såfremt der ikke er aftalt andet.
 2. Selve konsulentaftalen og information/materiale, der udleveres/udvikles i forbindelse med sagsforløbet, er fortrolige, hvilket betyder, at parterne ikke må offentliggøre information/materiale, herunder sagsfremstilling, korrespondancer eller udtalelser til tredje person.
 3. Information/materiale, der udleveres af Bureauet, er et produkt, som tilhører Bureauet, og som kunden må benytte i sit eget sagsforløb, men som kunden ikke må videresælge eller udlevere til tredje person. Bureauet beholder rettighederne over ideer og materiale, som er udarbejdet, og den information, som er givet.
 4. Omvendt er enhver produktinformation, som kunden måtte oplyse omkring sin virksomhed, et produkt, der tilhører kunden, hvorfor Bureauet har tavshedspligt over for tredje person. Dog er det kundens ansvar at definere tredje person, hvis tavshedspligten også gælder inden for kundens egen organisation, herunder ledelse, direktion og bestyrelse.
 5. Såfremt kunden ønsker alle sagsakter udleveret, herunder fremgangsmåder, så er der ikke længere blot tale om en konsulentaftale, men om en konsulentaftale med et tilknyttet træningsforløb, der faktureres særskildt, hvis andet ikke er aftalt.
 6. Aftalen træder i kraft ved første indbetaling og påbegyndes ikke før. Det indbetalte beløb kan ikke refunderes, hvis kunden vælger at stoppe eller udsætte forløbet.
 7. Såfremt kunden ønsker at afbryde samarbejdet, skal dette meddeles skriftligt til Bureauet, som efterfølgende er berettiget til at fremsende faktura for alt udført arbejde, hvilket vil blive afregnet med op til 2.000 kroner + moms per time.
 8. Kunden er velkommen til at søge yderligere rådgivning fra anden side, men medfører det komplikationer for sagen, skal der afregnes op til 2.000 kroner + moms per time til Bureauet for eventuelt ekstraarbejde, som dette måtte medføre.
 9. Ligeledes skal der afregnes op til 2.000 kroner + moms per time til Bureauet for eventuelt ekstraarbejde, såfremt kunden har tilbageholdt væsentlige oplysninger, og såfremt det komplicerer forløbet.
 10. Hertil skal tilføjes, at tjenester, services, rådgivning og øvrige arbejdsopgaver, der ikke er er aftalt, vil blive faktureret efter listepris ud over det aftalte honorar, hvis det modsatte ikke er aftalt.
 11. Bureauet indgår i øvrigt ikke konsulentaftaler, hvor honoraret udgør en andel af det eventuelle udbytte, som kunden måtte opnå ved gennemførelsen af sagsforløbet.
 12. Kunden er informeret om, at Bureauet er et konsulentfirma og ikke et advokat- eller revisionsfirma, om end Bureauet har adgang til sådanne kompetancer. Bureauet kan derfor anvende underrådgivere, hvor det er sædvanligt, eller hvor bistanden er af mindre væsentlig betydning.
 13. Kunden er desuden informeret om og indforstået med, at Bureauet ikke kan drages til ansvar for konsekvensen af fejlrådgivning udover minimumskravet i dansk lov for konsulentarbejde for privatpersoner, om end Bureauet er ansvarlig for, så vidt det er muligt, at korrigere fejlen, såfremt der er tale om en fejl fra Bureauets side.
 14. Kunden er i denne anledning orienteret om, at der er forskellig praksis fra myndighedernes side i Thailand og Laos for samme sager, og at love, bekendtgørelser og praksis kan ændres fra dag til dag. Kunden er i forlængelse af dette orienteret om, at respektive embedsmænd (ofte) besider retten til at acceptere, udsætte eller afvise en sag.
 15. I forhold til sagsbehandling af småsager, herunder fx visa og legaliseringer, er Bureauet berettiget til at tilpasse sagsbehandlingstiden i forhold til kundens afrejsedato eller oplyste deadline.
 16. Såfremt Bureauet ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse som følge af forhold, der ligger uden for Bureauets kontrol, herunder brand, oversvømmelse, usædvanlige naturforhold, naturkatastrofe, krig, terror, hærværk, strejke, lockout, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand, inklusiv for eksempel tele- og internetsleverandører, eller lignende, skal Bureauet være frigjort fra alle aftalte leveringsforpligtelser, så længe situationen består. Bureauet kan derfor ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, som kunden måtte lide som følge af ovennævnte og lignende situationer.
 17. Afslutningvist skal det påpeges, at Bureauet aldrig er ansvarlig for, hvorvidt kunden opnår profit eller tab på sine forretninger i Thailand, Laos, Danmark eller andre steder i verden.
 18. Værneting er i det land, hvortil indbetaling er sket.
 19. Oplysninger til kunden om klagemuligheder (ODR):
  En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
  EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan klage via ec.europa.eu/odr.
  Ved indgivelse af en klage skal du angive vores email-adresse info@bureaukronberg.dk.
 20. Dansk lovgivning kræver, at det oplyses, at Robert Andreas L L Kronberg har studeret teologi på Københavns Universitet og, udover formidling på Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus (tilknyttet Københavns Universitet), har taget merkonomfag på Copenhagen West Business College.
 21. Oplysninger til kunden om forsikringsforhold:
  Bureauet skal herved oplyse, at Bureauet ikke er ansvarsforsikret, hvilket indebærer, at kun Bureauet kan pålægges at dække de krav, der måtte opstå som følge af fejl eller mangler ved rådgivningen. Som kunde risikerer De herved, at Deres eventuelle erstatningskrav ikke kan honoreres.
 22. Bureauets erstatningsansvar begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet for den individuelle ydelse, der har givet anledning til, at kravet rejses.
  2) Bureauet skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt avance, tab af goodwill, produktionstab, tab, som skyldes, at ydelser, der er leveret af Bureauet, ikke kan anvendes som forudset, tab som følge af, at aftaler med tredjemand falder bort eller misligholdes eller tab, som skyldes, at data eller informationer forsvinder, forvanskes eller lignende, med mindre det godtgøres, at der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra Bureauets side.
  3) Bureauet kan aldrig drages til ansvar for indholdet af den leverede ydelse; og såfremt Bureauet har bidraget til formuleringer og/eller illustrationer, påhviler det kunden at godkende dette inden offentliggørelse. Når kunden har godkendt produktet til offentliggørelse, har Bureauet ikke ansvar for fejl, mangler samt eventuelle uforudsete følger af brugen af ydelsen. Ansvaret for ydelsens videre anvendelse påhviler alene kunden.
  4) Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra Bureauet.
  5) Bureauet kan ikke holdes ansvarlig for lagring af kildefiler, links, installationspakker og andre ydelser, efter ydelsen er leveret, medmindre andet er specifikt aftalt.
 23. En overførsel til et usikkert tredjeland kan finde sted, hvis kunden (den registrerede person) har givet sit udtrykkelige samtykke til overførslen.
  2) Dette betyder, at der skal være tale om en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra kunden. Herudover skal kunden informeres om de mulige risici, som overførslen kan medføre for den registrerede.
  3) Risikoen ved at overføre personoplysninger til et usikkert tredjeland – uden at der stilles fornødne garantier – kan blandt andet bestå i, at der i det pågældende tredjeland ikke nødvendigvis gælder regler om datasikkerhed, der for eksempel sikrer, at oplysninger ikke kommer til uvedkommendes kendskab.
  4) Hvis en overførsel af personoplysninger til et tredjeland er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af aftalen mellem kunden (den registrerede) og Bureauet (den dataansvarlige) eller af hensyn til gennemførsel af foranstaltninger, der træffes på kundens anmodning forud for indgåelsen af en sådan en aftale, kan en tredjelandsoverførsel finde sted.

Disse forretningsbetingelser overruler alle øvrige forretningsbetingelser.

Læs privatliv & cookies på bureaukronberg.com/virksomheden/cookies_da/.

Gældende fra den 22. maj 2018

URL til disse forretningsbetingelser:

 
 
 
 
 
Print Friendly, PDF & Email